enesfrruitpt-ptjatrar
PM GROUP

GDPR

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (« KVKK ») UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME METNİ

Aşağıdaki bilgilendirme metni, PM GROUP SULAMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ olarak (« Şirket »), müşterilerimizin kişisel verilerini ne amaçlarla işleneceğini açıklamak.
amacıyla hazırlanmıştır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (« KVKK ») hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya
belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri
olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Pm Group Sulama Sistemleri tarafından
işlenecektir. « Kişisel Verilerinizin işlenmesi » ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Pm Group Sulama Sistemleri olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek,
sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle
faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Le projet de vérification de Kişisel işlemlerimiz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve
özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.
Les résultats de l’enquête ont été publiés ; il s’agit d’une liste de personnes qui ont été tuées ou blessées par des armes à feu, et qui ont reçu une formation dans ce domaine.
gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, verinizin bildirdiğiniz
veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini,
depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep
etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nun öngördüğü şartlarda, üçüncü kişilere
aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılacağını ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işleneceğini
bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızda akdedilen hizmet veya satış
sözleşmelerinin ve sair sözleşmelerin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru
menfaati ve yasal düzenlemeler gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, tarafınızdan bize
sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.
Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için tarafımıza iletilen hukuki belge ve tebligatlar
vasıtasıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.
L’application de la loi, les mesures d’accompagnement et les mesures d’incitation à l’emploi ont été améliorées et sont désormais disponibles dans tous les États membres.
halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Yukarıda sıralanan amaçlarla Şirket nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal
çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz.
– Damga vergisi beyannamesi oluşturmak ve faturaları onaylamak için müşteri adi, soyadı, T.C.
kimlik numarası, vergi dairesi, ülke, şehir, vergi numarası ve sözleşme tutarının Mali Müşavirlik
Firması’na aktarım söz konusu olabilmektedir.
– Faturaların müşterilere gönderilebilmesi amacıyla kargo şirketleri ile yalnız adınız-soyadınız ve
adresiniz gibi ilgili kişisel verilerinizi paylaşmaktayız.
– L’objectif est d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées en leur donnant accès à des services de qualité, à des services de santé et à des services sociaux.
yasaya uygun olarak talep edilmesi kaydıyla emniyet/savcılık ve mahkemelere aktarılmaktadır. Bunun
dışında savunma hakkı ve mahkemeleri bilgilendirme kapsamında avukatlarımız ile ve hukuka ve
usule uygun olması koşuluyla kişisel verilerinizi mahkeme karı, Tüketici Hakem Heyeti karı veya
delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlar ile
paylaşıyoruz.
– KVKK MADDE 11 UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nin 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili ;
kişisel verilerinizin ; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme
amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı
3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde
öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda
sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik
sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna
aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına
sahipsiniz.
Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya
aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen Sartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok
edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Les produits d’origine animale
aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini
talep edebilirsiniz. L’utilisation de l’imha et du düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu
somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Les résultats de l’enquête sont disponibles en ligne.
yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Les adresses internet de Kişisel verilerinizin işlenmesi ilegili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresine başvuruda
bulunarak, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer
alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize bilgi vermeniz gerekmektedir.

Le groupe Pm a le droit d’utiliser le formulaire de demande d’asile pour les personnes âgées.